Gimnazjum nr 3

Komunikaty zobacz archiwum »

31 maja 2011 19:07

Podanie o przyjęcie do I klasy

 

 

 

I.                    DANE O UCZNIU

 

1. .........................................................                                             Tczew, dn. ...........................

(Nazwisko i imiona ucznia)

2. .........................................................

(Data i miejsce urodzenia ucznia)

3. .........................................................                                             DYREKTOR

(Adres stałego zameldowania ucznia)                                                                                     Gimnazjum nr 3

4. .........................................................                                             im. K. St. Wyszyńskiego

 (Numer Pesel ucznia)                                                                                                                                             w Tczewie

5. .........................................................                                             ul. Wł. Jagiełły  8

(Nazwisko i imiona rodziców )

6. .........................................................

         (Adres stałego zameldowania rodziców, prawnych opiekunów - telefon)

(WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM)                                                            

 

_____________________________________________________________________________________________________________

II.                                                                    PODANIE

  1. Proszę o przyjęcie mojego dziecka  do klasy pierwszej gimnazjum w roku szkolnym  2012 / 2013.
  2. Obecnie syn / córka uczęszcza do klasy szóstej „........” Szkoły  Podstawowej nr ...........  w...............................
  3. Pragnę,  aby moje dziecko   kontynuowało naukę w klasie o profilu: sportowym ............................................... /

z rozszerzonym językiem angielskim,**/ klasie integracyjnej.

  1.  Informuję, że dziecko posiada opinię / orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dotyczącej***

      .........................................................................................................................................................

6.    Wyrażam zgodę aby syn / córka uczęszczał / a   na:                        RELIGIĘ    /    ETYKĘ *

 

Zobowiązuję się dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wynik  egzaminu kl. VI 

do dnia 04 lipca 2012r.   Brak świadectwa do  w / w terminu wiąże się ze skreśleniem  z listy  uczniów szkoły.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

III.    Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz jestem świadomy (a)   odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy  lub zatajenie prawdy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym podaniu dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833).

UWAGA!   Dane o uczniu zawarte w punkcie I nie będą weryfikowane do celów egzaminacyjnych.

 

 

 

                                                                                                          ...................................................

                                                                                                                                    (Podpis rodziców lub prawnego opiekuna)

Załączniki:

  1. Wykaz   ocen za I półrocze klasy szóstej.
  2. 1 zdjęcie do legitymacji szkolnej.

*      Niepotrzebne skreślić.

**     piłki ręcznej, lekkiej atletyki,  z rozszerzonym językiem angielskim – przyjęcie do klas profilowanych następuje po

        zdaniu egzaminu.

***   wpisać właściwe : dysgrafia, dysleksja, dysortografia, obniżenie wymagań edukacyjnych , nauczanie indywidualne,     

               rewalidacja, inne.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2011 19:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Szulc
Ilość wyświetleń: 537
20 marca 2012 19:54 (Tomasz Szulc) - Zmiana danych dokumentu.
31 maja 2011 19:07 (Tomasz Szulc) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl